ยินดีต้อนรับ

 •     คำแนะนำในการสมัคร

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน

*ต้องเซ็นชื่อ หรือ เขียนรายชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ระบุใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้น
1.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 • สำหรับเก็บเป็นประวัติ 1 ฉบับ
 • สำหรับ ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 1 ฉบับ
 • 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  3.สำเนาเอกสารสำคัญการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
  4.สำเนาวุฒิการศึกษา ( Transcrip )
  5.สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน หรือ การฝึกงาน (กรณีมีประสบการณ์ทำงาน หรือ ฝึกงาน จำเป็นต้องใช้)
  6.สำเนาใบรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)
  7.สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
  8.สำเนาใบรับรองการเกณฑ์ทหาร
  9.รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)